شرایط ثبت نوبت به صورت آنلاین


 

1.در صورت عدم حضور بیمار در ساعت رزرو شده، نوبت شما باطل شده و وجه ویزیت قابل برگشت نیست.

2. پنجشنبه هر هفته سامانه نوبت‌دهی برای هفته‌ی بعد باز می‌گردد .

3. با توجه به سیستم بانکی امکان انصراف از نوبت رزرو شده و برگشت وجه ویزیت وجود ندارد.

4. ثبت نوبت، منوط به پرداخت وجه ویزیت در این درگاه است. در صورت عدم پرداخت، نوبت ویزیت بصورت اتوماتیک حذف می‌گردد.

5. بعد از حضور بیمار در مطب ممکن است زمان انتظار ویزیت تا ۶۰ دقیقه تاخیر داشته باشد .

6. قبل از ویزیت، تمام اطلاعات بیمار شامل: کد ملی، نوع بیمه، تاریخ اعتبار بیمه، نام، نام خانوادگی و.... توسط منشی مطب چک می‌گردد. در صورت هرگونه مغایرت، نوبت ویزیت باطل شده و مبلغ ویزیت قابل استرداد نخواهد‌بود .

7. تعرفه نوبت اینترنتی مبلغ دوهزار تومان می‌باشد.