این سامانه در سال 99 طراحی و توسعه داده شده است و به صورت اختصاصی بر روی سرور پزشکان نصب میگردد و نوبت های ثبت شده به صورت خودکار به سرور پزشکان انتقال پیدا میکند .